तरकारी खेती स्थलगत घुम्ती तालीम
एकिकृत खाद्य तत्व व्वस्थापन समापन कार्यक्रम
घार अवलोकन भ्रमण
फिल्ड अवलोकन
एकिकृत खाद्य तत्व व्वस्थापन तालिममा

उपरोक्त सम्बन्धमा क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र, नक्टाझिजको आ.व.२०७३।७४ को वार्षिक स्विकृत कार्य लक्ष अनुसार कार्यालय भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान सम्वन्धि सूचना मिति २०७३।८।२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकासन गरिनुका साथै यस केन्द्रको सूचना पाटीमा समेत टाँस गरिएको ब्यहोरा सम्विन्धित सवैमा जानकारी गराईको छ ।  

                                                                                                                .....................................

                                                                                                                       (रेवती रमन पौडैल)

                                                                                                                      प्रमुख तालीम अधिकृत